Volgens een arrest van de Hoge Raad van 9 maart 2012, nr. 11/01963, is een afwaardering op leningen die vallen onder de terbeschikkingstellingsregeling niet aftrekbaar wanneer met het verstrekken van die leningen een debiteurenrisico werd gelopen die een onafhankelijke derde niet zou hebben willen lopen.

De heer X verstrekte aan BV’s waarin hij (indirect) een aanmerkelijk belang had diverse leningen. In dit geval stond vast, dat (1) ten behoeve van de terugbetaling door de BV’s geen zekerheden zijn verstrekt, dat (2) ten tijde van de geldverstrekking het eigen vermogen van de BV’s minimaal was, dat (3) de gestelde kredietlimieten telkens ruimschoots werden overschreden, dat (4) nimmer aflossingen en rentebetalingen (anders dan bijschrijving in rekening-courant) zijn verricht, dat (5) één lening na verloop van tijd werd achtergesteld, dat (6) er nimmer invorderingsmaatregelen zijn getroffen en dat (7) na de jaarlijkse afwaardering van de leningen telkens opnieuw gelden aan de BV’s zijn verstrekt.

De Hoge Raad volgt de redenering van het Gerechtshof dat de heer X het debiteurenrisico heeft aanvaard om aandeelhoudersmotieven. Dit brengt mee dat er sprake is van onzakelijke leningen. De daaruit voortvloeiende (afwaarderings)verliezen blijven naar analogie van hetgeen geldt in het winstregime bij het bepalen van het resultaat (uit terbeschikkingstelling) buiten aanmerking.

Commentaar
In dit arrest is sprake van een “onzakelijke lening” hetgeen wat anders is dan een “lening onder onzakelijke voorwaarden” zoals in het arrest van 25 november 2011 (nr. 10/04588) aan de orde is geweest. Een “lening onder onzakelijke voorwaarden” kan door middel van een renteverhoging zakelijk worden gemaakt, zodat een onafhankelijke derde ook in beeld komt als geldverstrekker. Als een dergelijke lening onder de terbeschikkingstellingsregeling verstrekt zou zijn, dan was het ontstaande afwaarderingsverlies wel aftrekbaar geweest. In dit geval kon dat door de heer X echter niet aannemelijk worden gemaakt.
Een ‘doekje voor het bloeden’ is wel dat de “onzakelijke lening” voor de heer X ooit een keer informeel kapitaal wordt. Door kwijtschelding van de lening(en) en verkoop van de aanmerkelijk belangaandelen of liquidatie van de BV(‘s) kan verlies uit aanmerkelijk belang worden genomen tegen een belastingtarief van 25%.

Op de hoogte blijven?

Opgenoort Belastingadvies publiceert regelmatig actualiteiten rondom fiscale ontwikkelingen. Zo blijft u op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen waarbij wij u wellicht van dienst kunnen zijn.